Status Cores RAM
Ready 1 1 GiB
Ready 1 1 GiB
Ready 1 1 GiB